Sri Sankari Prasad Singh Deo vs Union Of India

Supreme Court of India Sri Sankari Prasad Singh Deo vs Union Of India And State Of ... on 5 October, 195 1Equivalent citations: 1951 AIR 458, 1952 SCR 89 Author: M P Sastri Bench: Kania, Hiralal J. (Cj), Sastri, M. Patanjali, Mukherjea, B.K., Das, Sudhi Ranjan, Aiyar, N. Chandrasekhara PETITIONER: SRI SANKARI PRASAD SINGH DEO … Continue reading Sri Sankari Prasad Singh Deo vs Union Of India