State Bank Of India vs Shri N. Sundara Money

Supreme Court of India State Bank Of India vs Shri N. Sundara Money on 16 January, 1976 Equivalent citations: 1976 AIR 1111, 1976 SCR (3) 160 Author: V Krishnaiyer Bench: Krishnaiyer, V.R. PETITIONER: STATE BANK OF INDIA Vs. RESPONDENT: SHRI N. SUNDARA MONEY DATE OF JUDGMENT16/01/1976 BENCH: KRISHNAIYER, V.R. BENCH: KRISHNAIYER, V.R. CHANDRACHUD, Y.V. GUPTA, … Continue reading State Bank Of India vs Shri N. Sundara Money

The State Of Rajasthan vs Mst. Vidhyawati And Another

Supreme Court of India The State Of Rajasthan vs Mst. Vidhyawati And Another on 2 February, 1962 Equivalent citations: 1962 AIR 933, 1962 SCR Supl. (2) 989 Author: B P SinhaBench: Sinha, Bhuvneshwar P.(Cj), Kapur, J.L., Hidayatullah, M., Shah, J.C., Mudholkar, J.R. PETITIONER: THE STATE OF RAJASTHAN Vs. RESPONDENT: MST. VIDHYAWATI AND ANOTHER DATE OF … Continue reading The State Of Rajasthan vs Mst. Vidhyawati And Another