Sri Sankari Prasad Singh Deo vs Union Of India

Supreme Court of India Sri Sankari Prasad Singh Deo vs Union Of India And State Of ... on 5 October, 195 1Equivalent citations: 1951 AIR 458, 1952 SCR 89 Author: M P Sastri Bench: Kania, Hiralal J. (Cj), Sastri, M. Patanjali, Mukherjea, B.K., Das, Sudhi Ranjan, Aiyar, N. Chandrasekhara PETITIONER: SRI SANKARI PRASAD SINGH DEO … Continue reading Sri Sankari Prasad Singh Deo vs Union Of India

Bhel Employees’ Association vs Union Of India (Uoi) And Ors

Karnataka High Court Bhel Employees' Association vs Union Of India (Uoi) And Ors. on 17 February, 2003 Equivalent citations: (2003) 180 CTR Kar 412, 2003 261 ITR 15 KAR, 2003 261 ITR 15 Karn Author: P V Shetty Bench: P V Shetty JUDGMENT P. Vishwanatha Shetty, J. 1. Since, in all these petitions common questions … Continue reading Bhel Employees’ Association vs Union Of India (Uoi) And Ors

Bhel Employees’ Association vs Union Of India (Uoi) And Or

Karnataka High Court Bhel Employees' Association vs Union Of India (Uoi) And Ors. on 17 February, 2003 Equivalent citations: (2003) 180 CTR Kar 412, 2003 261 ITR 15 KAR, 2003 261 ITR 15 Karn Author: P V Shetty Bench: P V Shetty JUDGMENT P. Vishwanatha Shetty, J. 1. Since, in all these petitions common questions … Continue reading Bhel Employees’ Association vs Union Of India (Uoi) And Or