Kanu Sanyal vs District Magistrate, Darjeeijng

Supreme Court of India Kanu Sanyal vs District Magistrate, Darjeeijng ... on 11 September, 1973 Equivalent citations: 1973 AIR 2684, 1974 SCR (1) 621 Author: P Bhagwati Bench: Bhagwati, P.N., Sikri, S.M. (Cj), Palekar, D.G., Chandrachud, Y.V., Krishnaiyer, V.R. PETITIONER: KANU SANYAL Vs. RESPONDENT: DISTRICT MAGISTRATE, DARJEEIJNG & ORS. DATE OF JUDGMENT11/09/1973 BENCH: BHAGWATI, P.N. … Continue reading Kanu Sanyal vs District Magistrate, Darjeeijng